ഏറ്റവും ചുരുക്കം പ്രാവശ്യം തിരുത്തപ്പെട്ട താളുകൾ

Jump to navigation Jump to search

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 01:18, 13 ജനുവരി 2021-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

Updates for this page are running twice a month.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ദാഘം‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 2. വിടക്ക്‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 3. പിണ്ടം‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 4. സ്വരാപഗ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 5. പ്രസിദ്ധിഹതം‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 6. നഗ്നീകരിക്കുക‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 7. കീഴ്മ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 8. വിക്രമാർക്കൻ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 9. അൾ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 10. ഭഗവതീയൻ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 11. പ്രയതനം‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 12. ധൃഷ്യ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 13. മൈത്രേയി‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 14. കിശോരകൻ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 15. ഒല്ലി‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 16. മരക്കൊമ്പ്‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 17. പാർഥിവ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 18. അർണ്ണവം‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 19. വീരാളിപ്പട്ട്‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 20. സ്ഫീതി‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 21. തർഷൻ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 22. പള്ളിവാൾ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 23. മേഖലി‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 24. വാഷ്പം‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 25. യഥാതഥസാഹിത്യം‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 26. പാരശവ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 27. വിസ്ഫാരം‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 28. സ്ഥാതവ്യ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 29. പ്രദാതാവ്‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 30. കാന്താരിയമ്മൻ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 31. nidiculous birds‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 32. പറങ്കിത്താഴ്‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 33. കിരണമയ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 34. അമുഴുക‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 35. പഞ്ചവടി‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 36. മനോഭാവം‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 37. തകുക‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 38. ചലാൻ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 39. പ്രതിലേഖ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 40. ജ്വലനശിഖ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 41. മൃഗനാഭിജ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 42. കാൽനട‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 43. പങ്കജേക്ഷണ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 44. ശ്വേതരൂപ്യം‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 45. മദാലാപി‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 46. ടിയാത്തി‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 47. പാത്രടം‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 48. വിശ്വരൂപകം‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 49. സോന്മാദ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 50. ബഹുമാർഗ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:കുറഞ്ഞ_പുനരവലോകനങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്