ഉപയോഗത്തിലില്ലാത്ത വർഗ്ഗങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 17:28, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2019-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

താഴെ പറയുന്ന വർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് താൾ നിലവിലുണ്ട്, എങ്കിലും മറ്റു താളുകളോ വർഗ്ഗങ്ങളോ അവ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Parts of speech
 2. User languages
 3. User ml
 4. User ml-1
 5. ja:ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽനിന്നു രൂപപ്പെട്ട പദങ്ങൾ
 6. ja:കായ്കനികൾ‍
 7. ja:ഫ്രഞ്ചിൽനിന്നുദ്ഭവിച്ച വാക്കുകൾ
 8. ja:ശ്ലേഷ്മോദരപ്രാണികൾ‍
 9. ja:സമുദ്രങ്ങൾ‍
 10. അകാരികം
 11. അകർമ്മകം
 12. അഭ്യർഥനകൾ
 13. അവധാരണ നിപാതം
 14. ആലപ്പുഴ മലയാളം
 15. ഇംഗ്ലീഷ് നാമപദങ്ങൾ
 16. ഇംഗ്ലീഷ് പദരൂപഭേദസൂചനാഫലകങ്ങൾ
 17. ഇംഗ്ലീഷ് മുൻ‌വിനയെച്ചങ്ങൾ
 18. ഇടുക്കി മലയാളം
 19. ഉത്തമപുരുഷ സർവ്വനാമം
 20. എറണാകുളം മലയാളം
 21. കണ്ണൂർ മലയാളം
 22. കാരികം
 23. കാസർഗോഡൻ മലയാളം
 24. കേവലം
 25. കൊല്ലം മലയാളം
 26. കോട്ടയം മലയാളം
 27. കോഴിക്കോടൻ മലയാളം
 28. ക്രിയാവിശേഷണം
 29. ഗതി
 30. ഗുണനാമം
 31. ഘടകം
 32. ചുട്ടെഴുത്ത്
 33. ചോദ്യനിപാതം
 34. ചോദ്യവാചി
 35. ജാപ്പനീസ് ഭാഷ‍
 36. തമിഴ് വിശേഷണങ്ങ
 37. തൃശ്ശൂർ മലയാളം
 38. നാമവിശേഷണം
 39. പത്തനംതിട്ട മലയാളം
 40. പദോല്പത്തി:പേർഷ്യൻ
 41. പദോല്പത്തി:ഹിന്ദി
 42. പറ്റുവിന
 43. പാലക്കാടൻ മലയാളം
 44. പെട്ടെന്ന് നീക്കം ചെയ്യുവാൻ സാധ്യതയുള്ള വർഗ്ഗങ്ങൾ
 45. പെട്ടെന്ന് നീക്കം ചെയ്യുവാൻ സാധ്യതയുള്ള സംവാദങ്ങൾ
 46. പ്രധാന പദത്തിൽ തിരുത്ത് ആവശ്യമുള്ള താളുകൾ
 47. പ്രയോജകം
 48. ഭേദകവിശേഷണം
 49. മധ്യമപുരുഷ സർവ്വനാമം
 50. മറ്റുവിന

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)