അവശ്യ ഫലകങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 18:49, 13 ജനുവരി 2021-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ഫലകം:=‏‎ (19 കണ്ണികൾ)
 2. ഫലകം:flagicon‏‎ (19 കണ്ണികൾ)
 3. ഫലകം:purge‏‎ (19 കണ്ണികൾ)
 4. ഫലകം:flagcountry‏‎ (15 കണ്ണികൾ)
 5. ഫലകം:tlx‏‎ (15 കണ്ണികൾ)
 6. ഫലകം:മലയാളം-ഭൂതകാലരൂപം‏‎ (13 കണ്ണികൾ)
 7. ഫലകം:ht‏‎ (8 കണ്ണികൾ)
 8. ഫലകം:navy‏‎ (8 കണ്ണികൾ)
 9. ഫലകം:air force‏‎ (5 കണ്ണികൾ)
 10. ഫലകം:cat handler/blacklist‏‎ (5 കണ്ണികൾ)
 11. ഫലകം:മലയാളം-ഭൂതകാല-പേരെച്ചം‏‎ (5 കണ്ണികൾ)
 12. ഫലകം:Cher‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 13. ഫലകം:User en-3‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 14. ഫലകം:arz‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 15. ഫലകം:ltg‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 16. ഫലകം:nn‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 17. ഫലകം:rup‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 18. ഫലകം:vo‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 19. ഫലകം:BoxBottom‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 20. ഫലകം:BoxTop‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 21. ഫലകം:Proud Wikipedian‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 22. ഫലകം:User District‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 23. ഫലകം:army‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 24. ഫലകം:cop‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 25. ഫലകം:country data Ottoman Empire‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 26. ഫലകം:country data United Arab Republic‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 27. ഫലകം:lb‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 28. ഫലകം:roa-jer‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 29. ഫലകം:sh‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 30. ഫലകം:supplementary‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 31. ഫലകം:ഫയർഫോക്സ് ഉപയോക്താവ്‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 32. ഫലകം:മലയാളം-മുൻവിനയെച്ചം‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 33. ഫലകം:Google‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 34. ഫലകം:Knda‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 35. ഫലകം:LiteratureUser‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 36. ഫലകം:Male‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 37. ഫലകം:OK Working‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 38. ഫലകം:Sinh‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 39. ഫലകം:User ITprofessional‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 40. ഫലകം:User OS:Windows‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 41. ഫലകം:User SUL‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 42. ഫലകം:User Wikipedian For‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 43. ഫലകം:User da-2‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 44. ഫലകം:User info‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 45. ഫലകം:ab‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 46. ഫലകം:alt‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 47. ഫലകം:aus-dar‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 48. ഫലകം:bal‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 49. ഫലകം:bxr‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 50. ഫലകം:category handler/blacklist‏‎ (2 കണ്ണികൾ)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ആവശ്യമുള്ള_ഫലകങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്