ആഗോളമായി തടയപ്പെട്ട ഐ.പി. വിലാസങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search

ഇപ്പോൾ പ്രാവർത്തികമായിട്ടുള്ള ആഗോള തടയലുകളുടെ പട്ടികയാണിത്. ചില തടയലുകൾ പ്രാദേശികമായി അനുഭവത്തിലില്ല എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും; അതിനർത്ഥം അവ മറ്റ് സൈറ്റുകളിൽ അനുഭവത്തിലുണ്ടാവാമെങ്കിലും, ഈ വിക്കിയിലെ ഒരു കാര്യനിർവാഹകൻ അത് നടപ്പിലാക്കണ്ട എന്ന് ഇവിടെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ്.

ആഗോള തടയലിന്റെ വിവരത്തിനായി തിരയുക
(ഏറ്റവും പുതിയവ | ഏറ്റവും പഴയവ) പുതിയ 50 | എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
 • 16:04, 15 ജനുവരി 2021: QuiteUnusual (meta.wikimedia.org) 45.170.14.0/24 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 15 ഏപ്രിൽ 2021 16:04) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 13:54, 15 ജനുവരി 2021: Mardetanha (meta.wikimedia.org) 157.90.23.249 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 15 ജനുവരി 2022 13:54) (Open proxy)
 • 13:54, 15 ജനുവരി 2021: Mardetanha (meta.wikimedia.org) 185.186.246.159 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 15 ജനുവരി 2022 13:54) (Open proxy)
 • 13:54, 15 ജനുവരി 2021: Mardetanha (meta.wikimedia.org) 2A0D:5600:24:FCD:BC98:D771:73DC:1027 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 15 ജനുവരി 2022 13:54) (Open proxy)
 • 11:31, 15 ജനുവരി 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) 14.187.189.51 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 29 ജനുവരി 2021 11:31, അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 11:21, 15 ജനുവരി 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) 2A00:23C7:AD1C:3100:0:0:0:0/64 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 15 ഫെബ്രുവരി 2021 11:21) (Long-term abuse)
 • 11:13, 15 ജനുവരി 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) 76.253.73.12 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 29 ജനുവരി 2021 11:13, അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 11:13, 15 ജനുവരി 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) 93.78.122.139 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 29 ജനുവരി 2021 11:13, അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 11:13, 15 ജനുവരി 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) 74.64.107.221 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 15 ഏപ്രിൽ 2021 11:13) (Open proxy)
 • 11:11, 15 ജനുവരി 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) 152.67.225.0/24 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 15 ജൂലൈ 2021 11:11) (Open proxy: <!-- Oracle Cloud -->)
 • 11:08, 15 ജനുവരി 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) 114.92.206.159 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 15 ജൂലൈ 2021 11:08) (Open proxy)
 • 11:07, 15 ജനുവരി 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) 88.135.42.134 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 29 ജനുവരി 2021 11:07, അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 11:02, 15 ജനുവരി 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) 182.176.211.2 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 15 ഏപ്രിൽ 2021 11:02) (Open proxy)
 • 11:02, 15 ജനുവരി 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) 131.108.16.128 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 15 ജൂലൈ 2021 11:02) (Open proxy)
 • 11:00, 15 ജനുവരി 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) 65.189.210.125 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 15 ജനുവരി 2022 11:00) (Open proxy: <!-- OpenVPN -->)
 • 11:00, 15 ജനുവരി 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) 171.6.50.124 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 15 ജനുവരി 2022 11:00) (Open proxy: <!-- SOCKS5 -->)
 • 10:56, 15 ജനുവരി 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) 103.73.183.22 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 15 ജനുവരി 2022 10:56) (Open proxy: <!-- SOCKS4 -->)
 • 10:50, 15 ജനുവരി 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) 196.242.21.0/24 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 15 ജൂലൈ 2021 10:50) (Open proxy: <!-- Fibergrid -->)
 • 10:46, 15 ജനുവരി 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) 1.10.134.127 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 15 ജൂലൈ 2021 10:46) (Open proxy)
 • 10:46, 15 ജനുവരി 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) 2.56.62.165 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 15 ജൂലൈ 2021 10:46) (Open proxy)
 • 10:41, 15 ജനുവരി 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) 184.155.36.194 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 15 ജനുവരി 2022 10:41) (Open proxy)
 • 10:41, 15 ജനുവരി 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) 103.143.77.0/24 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 15 ജൂലൈ 2021 10:41) (Open proxy: <!-- ReliableSite.Net LLC -->)
 • 10:39, 15 ജനുവരി 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) 23.95.185.0/24 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 15 ജൂലൈ 2021 10:39) (Open proxy: <!-- ColoCrossing -->)
 • 10:38, 15 ജനുവരി 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) 180.253.69.205 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 15 ഏപ്രിൽ 2021 10:38) (Open proxy)
 • 10:38, 15 ജനുവരി 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) 45.20.141.180 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 29 ജനുവരി 2021 10:38, അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 10:38, 15 ജനുവരി 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) 109.160.20.131 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 29 ജനുവരി 2021 10:38, അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 10:38, 15 ജനുവരി 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) 196.240.51.0/24 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 15 ജൂലൈ 2021 10:38) (Open proxy: <!-- Fibergrid -->)
 • 10:27, 15 ജനുവരി 2021: QuiteUnusual (meta.wikimedia.org) 2409:4064:E90:B0C3:D5F:3742:1477:9D40 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 29 ജനുവരി 2021 10:27) (Cross-wiki spam)
 • 10:08, 15 ജനുവരി 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) 219.138.196.206 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 15 ജൂലൈ 2021 10:08) (Open proxy)
 • 10:08, 15 ജനുവരി 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) 98.11.197.157 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 29 ജനുവരി 2021 10:08, അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 10:03, 15 ജനുവരി 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) 176.52.99.177 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 29 ജനുവരി 2021 10:03, അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 10:03, 15 ജനുവരി 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) 189.81.220.139 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 15 ജനുവരി 2022 10:03) (Open proxy: <!-- SOCKS4 -->)
 • 10:02, 15 ജനുവരി 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) 198.181.163.153 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 15 ജൂലൈ 2021 10:02) (Open proxy)
 • 06:57, 15 ജനുവരി 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) 76.20.204.239 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 18 ജനുവരി 2021 06:57) (Long-term abuse)
 • 06:01, 15 ജനുവരി 2021: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) 78.183.114.49 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 16 മാർച്ച് 2021 06:01) (Open proxy)
 • 03:52, 15 ജനുവരി 2021: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) 89.164.193.253 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 15 ഫെബ്രുവരി 2021 03:52) (Open proxy)
 • 03:36, 15 ജനുവരി 2021: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) 45.131.192.221 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 15 ജൂലൈ 2021 03:36) (Open proxy)
 • 03:35, 15 ജനുവരി 2021: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) 45.56.143.14 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 15 ജൂലൈ 2021 03:35) (Open proxy)
 • 00:10, 15 ജനുവരി 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) 150.107.189.222 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 29 ജനുവരി 2021 00:10, അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 00:00, 15 ജനുവരി 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) 14.33.249.238 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 15 ഫെബ്രുവരി 2021 00:00, അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 00:00, 15 ജനുവരി 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) 124.122.102.153 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 29 ജനുവരി 2021 00:00, അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 00:00, 15 ജനുവരി 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) 97.79.245.82 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 29 ജനുവരി 2021 00:00, അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 23:55, 14 ജനുവരി 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) 101.108.93.150 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 14 ജനുവരി 2022 23:55) (Open proxy: <!-- SOCKS4 -->)
 • 23:54, 14 ജനുവരി 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) 36.90.63.251 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 14 ജൂലൈ 2021 23:54) (Open proxy)
 • 23:54, 14 ജനുവരി 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) 84.33.39.233 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 14 ജൂലൈ 2021 23:54) (Open proxy)
 • 23:53, 14 ജനുവരി 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) 118.174.156.197 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 28 ജനുവരി 2021 23:53, അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 23:53, 14 ജനുവരി 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) 77.239.15.201 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 14 ജനുവരി 2022 23:53) (Open proxy)
 • 23:53, 14 ജനുവരി 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) 177.38.41.58 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 14 ഫെബ്രുവരി 2021 23:53, അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 19:49, 14 ജനുവരി 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) 2.190.4.170 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 16 ജനുവരി 2021 02:49) (Cross-wiki abuse)
 • 19:23, 14 ജനുവരി 2021: Ruslik0 (meta.wikimedia.org) 60.64.226.164 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ ആഗോളമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കാലാവധി തീരുന്നത് - 14 ജനുവരി 2022 19:23, അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) (Long-term abuse)
(ഏറ്റവും പുതിയവ | ഏറ്റവും പഴയവ) പുതിയ 50 | എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ആഗോളതടയൽപട്ടിക" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്