സഹായത്തിന്റെ സംവാദം:ഐ.ആർ.സി.

Page contents not supported in other languages.
വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

വിഡ്ഢി similar malabar word മൊയ്ന്ത് is it true?