വിക്കിനിഘണ്ടു:Frequency lists/PG/2005/10/5001-6000

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

Wiktionary:Frequency lists/PG/2005/10/4001-5000

5001 - 6000[തിരുത്തുക]

mute = 9215.33 compilation = 9213.64 robinson = 9211.39 fox = 9208.58 babylon = 9198.44 delaware = 9198.44 prodigious = 9197.88 promote = 9197.31 beam = 9195.06 elephant = 9193.94 habitual = 9187.18 sack = 9184.93 phenomenon = 9177.61 resume = 9176.48 diet = 9174.79 needle = 9166.91 democratic = 9165.22 saluted = 9164.66 tasted = 9162.41 verdict = 9148.89 trenches = 9139.32 detach = 9137.63 lungs = 9132.56 aristocracy = 9129.19 unexpectedly = 9112.86 skull = 9111.73 impress = 9111.17 traits = 9108.92 repentance = 9107.23 quebec = 9104.98 crash = 9104.41 compel = 9102.72 pension = 9099.91 aloft = 9099.34 improvements = 9099.34 fold = 9098.78 framed = 9097.09 genial = 9097.09 fulfil = 9093.15 courteous = 9090.90 interruption = 9090.34 decorated = 9089.77 tranquil = 9083.02 she'll = 9079.64 voluntary = 9079.08 jupiter = 9073.44 joyful = 9059.93 lays = 9053.74 granite = 9053.18 warlike = 9051.49 barrel = 9048.11 antonio = 9046.42 fortunately = 9042.48 t' = 9041.35 edgar = 9040.23 insignificant = 9036.85 weariness = 9034.59 admiral = 9029.53 amazing = 9028.40 repetition = 9016.58 lb = 9014.89 exertions = 9012.64 resemble = 9011.51 thieves = 9011.51 greet = 9006.44 fortified = 9003.63 perilous = 9003.06 milan = 8994.62 smoked = 8994.06 trunks = 8993.49 ivory = 8991.24 luncheon = 8987.30 displeasure = 8981.67 logs = 8978.29 pitiful = 8977.16 withered = 8974.35 energetic = 8970.41 ty = 8969.84 smote = 8968.16 dispose = 8966.47 sternly = 8965.90 secondary = 8964.21 parlour = 8963.65 torment = 8961.96 yoke = 8961.40 swimming = 8954.08 repent = 8950.14 groan = 8947.89 waiter = 8945.63 palaces = 8942.26 intensely = 8941.69 salute = 8937.75 closet = 8933.81 behave = 8932.12 choked = 8925.93 employee = 8923.68 majestic = 8923.11 revolutionary = 8922.55 seizing = 8920.30 ne'er = 8918.61

5101 - 5200[തിരുത്തുക]

perplexed = 8917.48 subordinate = 8917.48 attentive = 8915.79 synonymous = 8915.79 champion = 8906.78 kindled = 8904.53 maintenance = 8897.78 contribute = 8895.52 discontent = 8893.83 plunder = 8893.83 inland = 8892.71 shattered = 8892.71 yea = 8890.46 marine = 8886.51 curve = 8878.07 parliament = 8876.38 dragging = 8866.81 hampshire = 8861.18 scream = 8857.80 diplomatic = 8854.42 birthday = 8847.10 nobleman = 8846.54 superb = 8838.09 lamb = 8837.53 oxen = 8833.03 expressive = 8829.08 inasmuch = 8825.14 inspire = 8820.08 fuller = 8813.32 nineteen = 8813.32 topic = 8811.07 dove = 8808.81 oregon = 8808.25 margin = 8797.55 pet = 8797.55 michigan = 8796.99 dining = 8795.86 scanning = 8792.49 destitute = 8791.36 7th = 8790.23 odious = 8789.67 associate = 8785.73 demonstration = 8785.73 feather = 8780.10 morgan = 8773.91 vicious = 8772.78 explanatory = 8768.84 pulpit = 8767.15 rejoicing = 8766.02 chemical = 8765.46 fragrant = 8764.33 confidential = 8759.83 chicken = 8758.70 gleaming = 8756.45 merciful = 8748.01 pie = 8747.44 jacket = 8746.88 sunrise = 8740.12 quod = 8736.74 flattering = 8733.37 underneath = 8731.68 strive = 8730.55 essay = 8728.86 sanction = 8727.74 threat = 8727.17 keith = 8725.48 communion = 8708.59 settling = 8705.21 duel = 8701.84 expenditures = 8701.84 blocks = 8692.26 plunge = 8689.45 valet = 8688.32 shrine = 8684.38 vehicle = 8683.26 johnny = 8682.13 nod = 8681.57 goodly = 8671.43 mayor = 8669.18 patch = 8667.49 interposed = 8665.80 snapped = 8665.24 imitate = 8664.11 coolly = 8660.17 fuel = 8659.61 integrity = 8654.54 lame = 8652.29 militia = 8652.29 approbation = 8648.35 nm = 8648.35 iowa = 8645.53 typical = 8643.84 expressly = 8643.28 8th = 8642.15 privately = 8642.15 tract = 8641.59 worshipped = 8639.90 bleeding = 8637.09 pm = 8634.27 they'd = 8630.33

5201 - 5300[തിരുത്തുക]

betwixt = 8626.39 tip = 8617.38 publish = 8615.13 sings = 8612.31 admirably = 8599.93 dispersed = 8597.11 energies = 8585.85 drum = 8584.16 signature = 8583.03 orderly = 8576.84 swiss = 8576.28 scanty = 8575.71 tiger = 8563.89 gulf = 8563.33 crude = 8557.70 aristocratic = 8555.44 ally = 8551.50 transparent = 8551.50 annually = 8550.38 richest = 8549.81 hare = 8548.69 suspense = 8541.93 pulse = 8538.55 9th = 8533.49 kick = 8533.49 photograph = 8533.49 explosion = 8530.11 they've = 8529.54 favoured = 8528.42 catastrophe = 8523.35 sinner = 8517.16 rash = 8509.84 despatch = 8502.52 renew = 8496.89 vermont = 8496.89 standards = 8495.20 recognise = 8492.38 wolves = 8492.38 64 = 8490.69 depression = 8485.63 spark = 8480.56 rescued = 8466.48 desolation = 8465.92 furiously = 8465.92 squadron = 8465.92 authorized = 8464.79 flora = 8464.23 syria = 8460.85 sturdy = 8459.16 technical = 8454.10 thumb = 8452.41 inevitably = 8450.16 blushed = 8444.53 we'd = 8442.27 poland = 8441.15 happening = 8437.21 nevada = 8436.64 hammer = 8435.52 censure = 8432.70 encouraging = 8429.32 urging = 8429.32 exceptions = 8426.51 seamen = 8425.38 humorous = 8421.44 weekly = 8421.44 penetrate = 8416.94 ho = 8413.56 allegiance = 8412.43 agency = 8411.87 lust = 8411.31 entrusted = 8407.93 perfume = 8406.24 pub. = 8404.55 scope = 8404.55 belgium = 8403.42 courtyard = 8402.86 pin = 8391.04 respectfully = 8389.35 highway = 8388.22 tries = 8387.66 coleridge = 8382.03 sauce = 8382.03 verge = 8382.03 here's = 8381.46 ingenuity = 8380.90 theology = 8375.27 sabbath = 8374.14 endeavored = 8373.02 travail = 8370.77 jaws = 8364.57 2nd = 8360.63 activities = 8360.63 condemn = 8358.94 em = 8358.94 forlorn = 8344.87 attribute = 8335.86 crooked = 8330.23 verb = 8330.23 knot = 8329.66 studio = 8325.16

5301 - 5400[തിരുത്തുക]

historic = 8318.40 strengthen = 8318.40 homeward = 8317.84 mule = 8316.71 unusually = 8314.46 vegetation = 8314.46 profoundly = 8304.89 charlie = 8299.82 brussels = 8295.88 stature = 8295.88 sleeve = 8295.32 skirt = 8294.19 tolerably = 8292.50 dazzling = 8288.00 nineteenth = 8286.87 mock = 8285.75 stanley = 8285.75 tropical = 8283.49 alexandria = 8278.99 12th = 8271.67 analyzed = 8270.54 affliction = 8269.42 brighter = 8267.17 definitely = 8255.91 statesmen = 8255.91 pond = 8252.53 fraud = 8250.27 sweden = 8242.39 marvel = 8241.27 cats = 8234.51 comic = 8233.95 expenditure = 8231.13 intently = 8231.13 relationship = 8229.44 troy = 8221.56 andy = 8218.18 bags = 8216.49 weigh = 8216.49 sergeant = 8214.80 strode = 8209.17 ga = 8206.36 sect = 8201.29 antique = 8199.04 insight = 8199.04 hook = 8198.47 ribbon = 8192.84 jeg = 8191.16 humiliation = 8188.34 p = 8187.78 raging = 8186.09 suicide = 8183.84 swelling = 8180.46 exceed = 8170.32 mould = 8167.51 insane = 8166.94 treacherous = 8164.69 listing = 8163.57 pomp = 8159.62 reared = 8159.06 efficiency = 8157.94 practise = 8156.25 jenny = 8152.87 lighting = 8148.36 disclaim = 8143.30 handled = 8139.92 covenant = 8137.10 keeper = 8136.54 tavern = 8129.78 float = 8126.97 originator = 8124.72 hannah = 8121.34 confronted = 8120.21 clubs = 8116.83 exposure = 8116.83 infancy = 8116.27 enforced = 8115.71 environment = 8113.46 factor = 8111.20 bother = 8105.57 invalid = 8101.63 rubbing = 8098.82 roy = 8094.87 contribution = 8093.19 piercing = 8089.81 advocate = 8089.24 discontinue = 8088.68 crow = 8086.43 supposition = 8086.43 casual = 8083.05 elegance = 8081.92 inserted = 8080.80 deem = 8078.55 stained = 8070.10 heretofore = 8069.54 wrist = 8060.53 sweetest = 8058.84 retirement = 8054.34 backed = 8047.02 sydney = 8047.02 doe = 8045.89

5401 - 5500[തിരുത്തുക]

mess = 8043.64 monastery = 8037.44 passive = 8035.76 forcing = 8035.19 irs = 8033.50 gravel = 8032.94 prompted = 8030.12 sweetly = 8030.12 weaker = 8029.00 fugitive = 8025.06 infernal = 8025.06 rider = 8023.93 fan = 8022.81 shelf = 8018.30 jaw = 8014.92 judging = 8013.23 mike = 8012.67 rapture = 8012.11 flatter = 8011.54 overthrow = 8005.35 employer = 8000.28 breeding = 7999.72 growled = 7999.72 traveling = 7998.03 rascal = 7995.78 vigorously = 7994.65 phase = 7992.96 karl = 7990.15 classic = 7989.59 writ = 7986.77 gifted = 7981.14 shawl = 7979.45 immortality = 7973.82 fireplace = 7971.57 prairie = 7971.57 punctuation = 7971.01 corrected = 7969.88 cradle = 7969.88 vein = 7965.37 monotonous = 7964.81 confided = 7963.69 banner = 7963.12 assuredly = 7956.37 apollo = 7955.80 frail = 7955.80 ecstasy = 7955.24 bridges = 7954.68 planet = 7951.30 hoe = 7946.79 orator = 7943.98 assumption = 7941.73 nowadays = 7938.35 bored = 7936.66 richer = 7936.66 liverpool = 7936.10 grin = 7935.53 chivalry = 7934.41 pronounce = 7933.28 binding = 7929.90 ethel = 7929.90 provoked = 7925.40 resign = 7924.27 commissioners = 7919.21 outrage = 7913.01 benevolent = 7910.76 consecrated = 7910.20 blamed = 7909.63 menace = 7906.26 choir = 7905.69 trumpet = 7904.00 rifles = 7902.88 pamphlet = 7901.19 shift = 7893.31 fragment = 7892.18 fewer = 7890.49 coachman = 7888.24 parson = 7888.24 civilisation = 7887.67 reconciled = 7880.92 bullets = 7876.41 ascribed = 7862.34 vernon = 7862.34 behavior = 7851.64 embarked = 7851.64 imported = 7851.08 compose = 7848.82 acre = 7845.45 edmund = 7844.32 transaction = 7840.38 neatly = 7839.25 sexes = 7834.75 stumbled = 7829.12 frantic = 7826.87 arbitrary = 7825.74 mercury = 7825.18 sixteenth = 7815.61 organic = 7815.04 font = 7812.23 austin = 7811.10 link = 7809.41

5501 - 5600[തിരുത്തുക]

escaping = 7804.91 arabic = 7802.66 villa = 7800.97 rotten = 7800.40 plea = 7799.84 thrice = 7798.15 terrific = 7797.59 gratification = 7791.96 tenant = 7791.39 ascend = 7787.45 perpetually = 7778.44 hopeful = 7773.94 reporter = 7750.86 deprive = 7750.29 healing = 7746.35 of. = 7740.72 emergency = 7736.22 injure = 7734.53 shoe = 7729.46 flanders = 7728.33 realise = 7728.33 quart = 7727.77 obscurity = 7724.96 ensuring = 7721.01 jar = 7717.07 industrious = 7713.13 loan = 7709.75 witch = 7708.06 turf = 7704.69 balcony = 7700.74 hastings = 7692.86 confirm = 7690.05 irony = 7686.67 pledged = 7686.67 eugene = 7686.11 socrates = 7686.11 offend = 7682.73 elephants = 7680.47 attire = 7679.91 gorge = 7675.41 dagger = 7672.03 longitude = 7671.47 dice = 7666.96 doubled = 7666.96 parcel = 7648.38 gilt = 7647.82 unsolicited = 7647.82 foam = 7645.57 reasonably = 7645.57 discern = 7640.50 vincent = 7638.81 announce = 7637.68 pluck = 7637.68 edit = 7636.56 burial = 7634.87 attorney = 7634.31 exporting = 7631.49 bolt = 7630.93 acceptable = 7629.24 ruling = 7624.73 ranch = 7623.61 drawer = 7622.48 cruelly = 7621.92 supremacy = 7615.72 sheriff = 7613.47 christopher = 7610.66 disdain = 7610.66 happiest = 7609.53 irritation = 7608.41 fluid = 7607.84 republican = 7603.90 apron = 7602.77 orthodox = 7592.64 sinister = 7592.08 hazard = 7581.94 idol = 7581.94 disguised = 7578.00 illustrate = 7577.44 vary = 7576.87 luxurious = 7575.19 moss = 7570.68 esprit = 7567.87 crosses = 7566.18 adj. = 7564.49 gaily = 7563.92 schooner = 7563.92 alien = 7562.80 variation = 7562.80 waistcoat = 7551.54 voltaire = 7540.84 luminous = 7539.71 yahweh = 7530.71 nobler = 7524.51 colonial = 7523.39 devout = 7523.39 printing = 7523.39 meditation = 7513.25 alps = 7511.00 canon = 7507.06 claude = 7504.24

5601 - 5700[തിരുത്തുക]

grotesque = 7503.68 skilled = 7498.61 perplexity = 7494.67 electricity = 7489.04 dimensions = 7488.48 rouse = 7487.35 poisoned = 7486.22 e-mail = 7483.41 founder = 7480.03 grade = 7480.03 equipped = 7477.22 tortured = 7477.22 anon = 7476.65 neutral = 7476.65 tact = 7476.65 steed = 7463.14 darker = 7462.01 packet = 7461.45 inquiring = 7459.20 infamous = 7455.26 11th = 7450.75 afore = 7450.75 incessant = 7447.37 odor = 7446.25 cong. = 7443.43 demon = 7442.87 notorious = 7441.18 creep = 7440.05 grammar = 7438.37 odds = 7436.11 discouraged = 7432.17 montana = 7431.05 establishing = 7427.67 sounding = 7427.67 persuasion = 7424.85 drinks = 7421.47 ya = 7410.78 ark = 7406.27 passenger = 7403.46 import = 7402.89 matt = 7401.20 mac = 7397.26 sidney = 7396.14 mentions = 7392.76 yon = 7391.63 weren't = 7390.51 col. = 7389.38 pere = 7389.38 ak = 7386.57 boyhood = 7384.31 manila = 7384.31 secrecy = 7383.75 wid = 7380.94 populace = 7378.68 shabby = 7375.87 joshua = 7375.30 dialogue = 7373.62 thickly = 7370.24 fork = 7368.55 precision = 7368.55 eminence = 7366.86 impose = 7365.73 flaming = 7361.79 reject = 7359.54 estimation = 7358.98 tough = 7350.53 bridle = 7349.97 politely = 7347.15 butler = 7346.59 bureau = 7345.46 correctly = 7340.40 singer = 7337.02 stepping = 7333.08 beseech = 7332.51 im = 7330.82 episode = 7330.26 contradiction = 7326.88 satire = 7326.88 leon = 7308.87 fascination = 7306.61 reluctance = 7303.24 redistribute = 7299.86 reluctantly = 7297.60 tutor = 7297.60 accessed = 7297.04 outdated = 7295.92 consequential = 7293.66 oe. = 7287.47 desiring = 7281.28 resurrection = 7281.28 easter = 7279.59 patrick = 7277.90 transportation = 7275.65 nursery = 7266.64 emancipation = 7264.95 depressed = 7255.38 pasture = 7252.56 damsel = 7251.44 outfit = 7246.93 valour = 7245.80


5701 - 5800[തിരുത്തുക]

denmark = 7242.99 nebraska = 7238.49 explanations = 7236.80 superfluous = 7232.29 soothing = 7231.73 blanche = 7228.91 seventeenth = 7226.10 spenser = 7224.97 utah = 7224.41 wisconsin = 7218.78 drooping = 7213.71 handling = 7212.02 forcibly = 7209.21 confidently = 7207.52 cracked = 7207.52 reduction = 7201.89 cor = 7197.95 truce = 7197.95 inconvenience = 7197.38 welsh = 7196.82 gen. = 7194.00 sorely = 7188.94 stead = 7187.81 maryland = 7187.25 syllable = 7187.25 dome = 7186.12 penetrating = 7185.00 aforesaid = 7183.31 cordially = 7181.62 hudson = 7181.05 wee = 7181.05 coral = 7179.37 handwriting = 7176.55 scots = 7172.05 beans = 7170.92 hypothesis = 7170.92 clumsy = 7166.98 fragrance = 7159.10 aversion = 7157.41 iniquity = 7145.58 moderation = 7142.77 pilgrimage = 7142.20 bruce = 7138.26 kid = 7138.26 boot = 7137.14 consternation = 7135.45 gaiety = 7135.45 senior = 7134.89 abominable = 7134.32 zealous = 7133.20 mechanically = 7132.63 robbery = 7130.38 blushing = 7127.57 exceptional = 7123.62 speedy = 7120.81 masculine = 7119.12 shilling = 7118.56 ken = 7117.43 intrigue = 7116.87 trading = 7116.87 addison = 7113.49 grieve = 7112.93 muddy = 7112.36 channels = 7111.80 thickness = 7111.24 eighth = 7108.42 thereupon = 7106.17 rattle = 7103.35 trifles = 7098.29 indication = 7095.47 as. = 7093.22 cuba = 7088.72 strand = 7087.03 pillar = 7083.65 treatise = 7082.52 benevolence = 7080.83 superficial = 7078.58 tonight = 7078.58 productive = 7076.89 relaxed = 7076.89 pang = 7067.88 stray = 7066.19 grandson = 7057.19 yankee = 7054.93 armor = 7049.30 norway = 7047.05 vault = 7043.67 hasta = 7041.42 sicily = 7041.42 parade = 7038.60 stubborn = 7038.04 wyoming = 7034.10 yacht = 7034.10 habitation = 7031.29 unfit = 7029.03 thames = 7026.78 deposit = 7025.09 deference = 7022.84 intelligible = 7021.15 relish = 7020.59

5801 - 5900[തിരുത്തുക]

fairest = 7013.27 traveled = 7012.70 zone = 7010.45 moustache = 7008.76 adjacent = 7005.95 transmit = 6996.94 fixing = 6993.00 tends = 6992.44 worm = 6990.75 involuntarily = 6990.18 staid = 6983.43 theological = 6976.11 rustic = 6973.85 detect = 6965.41 alaska = 6962.59 frighten = 6962.03 persistent = 6958.09 harness = 6950.77 strokes = 6946.83 wooded = 6942.89 extinct = 6936.69 appoint = 6932.75 ranges = 6932.75 entreat = 6932.19 violation = 6932.19 mounting = 6931.06 conductor = 6929.94 objective = 6928.25 lump = 6926.56 anonymous = 6922.05 gotten = 6921.49 slim = 6920.93 hush = 6916.99 cowardly = 6913.61 asp = 6912.48 daybreak = 6912.48 underline = 6909.10 tilde = 6907.98 banker = 6906.85 watchful = 6899.53 jordan = 6897.28 leo = 6896.72 icy = 6889.40 ignored = 6889.40 ch. = 6887.71 orchard = 6887.15 swam = 6887.15 municipal = 6886.58 pirates = 6886.58 achieve = 6886.02 anticipation = 6885.46 nail = 6883.20 vitality = 6880.39 confer = 6878.70 rushes = 6877.01 sade = 6874.20 mischievous = 6873.07 rub = 6869.69 justification = 6868.00 sinful = 6866.31 ale = 6865.19 leisurely = 6860.68 dreadfully = 6859.56 potent = 6858.99 recommendation = 6857.30 jeff = 6855.62 monkey = 6854.49 crust = 6849.99 darwin = 6849.99 flattery = 6846.04 mining = 6833.09 reconciliation = 6833.09 enforce = 6832.53 chef = 6831.40 memorial = 6830.28 improbable = 6826.34 suppress = 6825.21 proclaim = 6824.09 extravagance = 6823.52 starve = 6823.52 flourish = 6821.83 congratulate = 6814.51 judah = 6808.88 threaten = 6808.88 baltimore = 6802.13 chairman = 6799.87 sundry = 6798.75 ravine = 6797.06 lime = 6794.24 respectively = 6793.12 umbrella = 6792.55 scoundrel = 6790.30 spur = 6790.30 reckoning = 6786.92 mineral = 6784.67 curved = 6782.42 turner = 6780.73 dashing = 6779.04 muscle = 6778.48 tim = 6774.54

5901 - 6000[തിരുത്തുക]

comprehension = 6766.65 terminated = 6766.65 contemplate = 6764.40 alternately = 6763.28 christendom = 6759.90 expansion = 6759.90 lustre = 6757.08 adieu = 6748.64 brisk = 6748.07 helmet = 6746.95 restaurant = 6745.82 miriam = 6745.26 malicious = 6735.12 simultaneously = 6724.99 cock = 6722.17 airy = 6710.35 antwerp = 6709.22 rainy = 6705.85 jokes = 6705.28 lastly = 6704.72 vine = 6704.72 demander = 6701.34 idiot = 6699.65 gran = 6694.02 tailor = 6693.46 voluntarily = 6691.77 abyss = 6686.70 reconcile = 6685.01 witty = 6679.95 dot = 6674.88 faction = 6672.63 arabian = 6670.94 skeleton = 6669.81 currency = 6669.25 wan = 6667.56 harvey = 6664.74 hercules = 6661.93 ore = 6660.24 incessantly = 6659.11 emotional = 6652.36 lever = 6645.60 radical = 6637.72 hungary = 6636.59 delete = 6634.90 soap = 6630.40 marches = 6629.84 nicely = 6628.15 massacre = 6627.58 spray = 6625.89 mature = 6622.52 stewart = 6619.70 posture = 6619.14 imaginative = 6616.89 incense = 6616.32 melt = 6614.63 jr = 6613.51 charter = 6606.19 needless = 6604.50 remnant = 6604.50 junction = 6603.37 absurdity = 6601.68 belly = 6601.12 goose = 6589.86 defensive = 6587.04 calf = 6584.79 ft. = 6584.23 violet = 6584.23 futile = 6566.21 3rd = 6565.65 baffled = 6560.58 fifteenth = 6559.45 comprehensive = 6558.89 interrupt = 6558.89 lets = 6558.33 cling = 6552.70 suffrage = 6551.01 thereafter = 6549.88 dynasty = 6545.38 mastery = 6544.25 weird = 6544.25 dragon = 6542.56 programme = 6539.75 patronage = 6538.06 awakening = 6535.24 resource = 6535.24 role = 6535.24 attach = 6534.12 nuts = 6534.12 separately = 6534.12 audible = 6532.43 wires = 6532.43 regulation = 6526.23 suggestive = 6525.11 stool = 6524.55 traditional = 6518.35 rhyme = 6512.16 perchance = 6509.34 politician = 6509.34 values = 6508.22 mightily = 6507.65


Wiktionary:Frequency lists/PG/2005/10/6001-7000