ഉപയോക്താവ്:Junaidpv/test.js

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ശ്രദ്ധിക്കുക: സേവ് ചെയ്തശേഷം മാറ്റങ്ങൾ കാണാനായി താങ്കൾക്ക് ബ്രൗസറിന്റെ കാഷെ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.

 • ഫയർഫോക്സ് / സഫാരി: Reload ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ Shift കീ അമർത്തി പിടിക്കുകയോ, Ctrl-F5 അല്ലെങ്കിൽ Ctrl-R (മാക്കിന്റോഷിൽ ⌘-R ) എന്ന് ഒരുമിച്ച് അമർത്തുകയോ ചെയ്യുക
 • ഗൂഗിൾ ക്രോം: Ctrl-Shift-R (മാക്കിന്റോഷിൽ ⌘-Shift-R ) അമർത്തുക
 • ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ: Refresh ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ Ctrl കീ അമർത്തിപിടിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ Ctrl-F5 അമർത്തുക
 • ഓപ്പറ: Menu → Settings എടുക്കുക (മാക്കിൽ Opera → Preferences) എന്നിട്ട് Privacy & security → Clear browsing data → Cached images and files ചെയ്യുക.
/* Any JavaScript here will be loaded for all users on every page load. */

/*</pre>
==JavaScript standard library==
<pre>*/

/*</pre>
===importScript===
<pre>*/

/**
 * importScript inserts a javascript page either 
 *  from Wiktionary: importScript('User:Connel MacKensie/yetanother.js');
 *  from another Wikimedia wiki: importScript('User:Lupin/insane.js','en.wikipedia.org');
 *
 *  by specifying the third argument, an oldid can be passed to ensure that updates to the script are not included.
 *  by specifying the fourth argument, a specific version of JavaScript can be declared.
 *
 *  based on [[w:MediaWiki:Common.js]] 2007-11-29
**/
var importedScripts={};
function importScript(page, wiki, oldid, jsver) {
  //Default to local
  if(!wiki)
   wiki=wgScript;
  else
   wiki='http://'+escape(wiki)+'/w/index.php';
 
  //Only include scripts once
  if(importedScripts[wiki+page])
    return false;
  importedScripts[wiki+page] = true;
 
  var url = wiki // From above
      + '?title=' +encodeURIComponent( page.replace(/ /g, '_') )
      + (oldid?'&oldid='+encodeURIComponent( oldid ):'')
      + '&action=raw&ctype=text/javascript&dontcountme=s';
 
  var scriptElem = document.createElement("script");
  scriptElem.setAttribute("src",url);
  scriptElem.setAttribute("type", jsver ? "application/javascript;version=" + jsver : "text/javascript");
  document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(scriptElem);
  return true;
}

/*</pre>
===importExternalScript===
<pre>*/

/**
 * importExternalScript inserts a javascript page 
 *  from anywhere including your local hard drive: importExternalScript('file:///C:/Documents%20and%20Settings/Andrew/My%20Documents/apitest.js');
 *
 *  based on importScript above 2008-01-21
**/
function importExternalScript(url) {
  //Only include scripts once
  if(importedScripts[url])
    return false;
  importedScripts[url] = true;
 
  var scriptElem = document.createElement("script");
  scriptElem.setAttribute("src",url);
  scriptElem.setAttribute("type","text/javascript");
  document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(scriptElem);
  return true;
}
/*</pre>
=== DOM creation ===
<pre>*/
/**
 * Create a new DOM node for the current document.
 *  Basic usage: var mySpan = newNode('span', "Hello World!")
 *  Supports attributes and event handlers*: var mySpan = newNode('span', {style:"color: red", focus: function(){alert(this)}, id:"hello"}, "World, Hello!")
 *  Also allows nesting to create trees: var myPar = newNode('p', newNode('b',{style:"color: blue"},"Hello"), mySpan)
 *
 * *event handlers, there are some issues with IE6 not registering event handlers on some nodes that are not yet attached to the DOM,
 * it may be safer to add event handlers later manually.
**/
function newNode(tagname){

 var node = document.createElement(tagname);
 
 for( var i=1;i<arguments.length;i++ ){
  
  if(typeof arguments[i] == 'string'){ //Text
   node.appendChild( document.createTextNode(arguments[i]) );
   
  }else if(typeof arguments[i] == 'object'){ 
   
   if(arguments[i].nodeName){ //If it is a DOM Node
    node.appendChild(arguments[i]);
    
   }else{ //Attributes (hopefully)
    for(var j in arguments[i]){
     if(j == 'class'){ //Classname different because...
      node.className = arguments[i][j];
      
     }else if(j == 'style'){ //Style is special
      node.style.cssText = arguments[i][j];
      
     }else if(typeof arguments[i][j] == 'function'){ //Basic event handlers
      try{ node.addEventListener(j,arguments[i][j],false); //W3C
      }catch(e){try{ node.attachEvent('on'+j,arguments[i][j],"Language"); //MSIE
      }catch(e){ node['on'+j]=arguments[i][j]; }}; //Legacy
     
     }else{
      node.setAttribute(j,arguments[i][j]); //Normal attributes

     }
    }
   }
  }
 }
 
 return node;
}
/*</pre>
=== CSS ===
<pre>*/

/* Cross browser CSS - yurk */
var p_styleSheet=false;
 
window.addCSSRule = function (selector,cssText){
 if(!p_styleSheet) return setupCSS(selector,cssText);
 if(p_styleSheet.insertRule){
  p_styleSheet.insertRule( selector+' { '+cssText+' }', p_styleSheet.cssRules.length );
 }else if(p_styleSheet.addRule){ //Guess who...
  p_styleSheet.addRule(selector,cssText);
 }
 
 function setupCSS(selector,cssText){
  if(document.styleSheets){
   var i = document.styleSheets.length-1;
   while(i>=0){
    try{ //This loop tries to get around the irritation that some extensions
       //include external, and thus read-only, stylesheets. Bah.
     p_styleSheet = document.styleSheets[i];
     var media = p_styleSheet.media.mediaType?p_styleSheet.media.mediaType:p_styleSheet.media;
     if( media.indexOf('screen') > -1 || media == '' ){
      addCSSRule(selector,cssText);
      return true;
     }
    }catch(e){ i--; }
   } 
  }
  //Ok document.stylesheets isn't an option :(... take this for hacky
  //It might be better to create one <style> element and write into it
  // but it doesn't work :(
  window.addCSSRule = function(sel,css){
   var head = document.getElementsByTagName('head')[0];
   var text = sel + '{' + css + '}';
   try { head.innerHTML += '<style type="text/css">' + text + '</style>'; }
   catch(e) {
    var style = document.createElement('style');
    style.setAttribute('type', 'text/css');
    style.appendChild(document.createTextNode(text));
    head.appendChild(style);
   }
  }
  addCSSRule(selector,cssText);
 }
}
/*</pre>

===Cookies===
<pre>*/

function setCookie(cookieName, cookieValue) {
 var today = new Date();
 var expire = new Date();
 var nDays = 30;
 expire.setTime( today.getTime() + (3600000 * 24 * nDays) );
 document.cookie = cookieName + "=" + escape(cookieValue)
         + ";path=/w"
         + ";expires="+expire.toGMTString();
 document.cookie = cookieName + "=" + escape(cookieValue)
         + ";path=/wiki"
         + ";expires="+expire.toGMTString();
}

function getCookie(cookieName) {
 var start = document.cookie.indexOf( cookieName + "=" );
 if ( start == -1 ) return "";
 var len = start + cookieName.length + 1;
 if ( ( !start ) &&
  ( cookieName != document.cookie.substring( 0, cookieName.length ) ) )
   {
    return "";
   }
 var end = document.cookie.indexOf( ";", len );
 if ( end == -1 ) end = document.cookie.length;
 return unescape( document.cookie.substring( len, end ) );
}

function deleteCookie(cookieName) {
 if ( getCookie(cookieName) ) {
  document.cookie = cookieName + "=" + ";path=/w" +
  ";expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT";
  document.cookie = cookieName + "=" + ";path=/wiki" +
  ";expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT";
 }
}

/*</pre>
==Wiktionary Customisation==
<pre>*/

/*</pre>
===WT:PREFS===
<pre>*/

if (wgUserName == "Hippietrail") {
 if (getCookie('WiktPrefs') || wgPageName == "Wiktionary:Preferences") {
   importScript('User:Hippietrail/custom-alpha.js');
 }
} else {
 if (getCookie('WiktPrefs') || wgPageName == "Wiktionary:Preferences") {
   //importScript('User:Connel_MacKenzie/custom.js');
   importScript('User:Hippietrail/custom.js');
 }
}

/*</pre>
===Page specific extensions===
<pre>*/

/*</pre>
====Wiktionary:Main Page====
<pre>*/
// Hide the title and "Redirected from" (maybe we should keep the redirected from so's people update their bookmarks ;)
if ( wgPageName == 'Wiktionary:Main_Page' && !( wgAction == 'view' || wgAction == 'submit' ) ){
 addCSSRule('.firstHeading','display: block !important;');
 addCSSRule('#contentSub','display: inline !important;');
}

/*</pre>
====Special:Search====
<pre>*/
if ( wgPageName == 'Special:Search') {
  importScript('MediaWiki:SpecialSearch.js');
}
/*</pre>
====WT:CUSTOM====
<pre>*/

else if( wgPageName=='Help:Customizing_your_monobook' ){
  importScript('MediaWiki:CustomSearch.js');
}

/*</pre>
====Turn headings in comments into real headings on JavaScript source pages====
<pre>*/

else if ((wgNamespaceNumber == 2 || wgNamespaceNumber == 8) && wgTitle.lastIndexOf('.js') != -1 && wgAction == 'view') {
  importScript('MediaWiki:JavascriptHeadings.js');
}

/*</pre>
====Add editor.js for editing translations====
<pre>*/

/** Trial run 2009-04-14. Please disable if causing problems. **/
importScript('User:Conrad.Irwin/editor.js');

/*</pre>
====Make Citations: tabs ====
<pre>*/
function citations_tab(){
 
 var mt_caption = 'Entry';
 var mt_title = 'View the content page [alt-c]';
 var ct_caption = 'Citations';
 var ct_title = 'View the citations page';

 var lookup = new Object();
 var ct_class = '';
 var safeTitle = encodeURIComponent(wgTitle.replace(/ /g,"_"));

 //Where to put Citations tab
 var insbef = document.getElementById('ca-edit');
 if(! insbef) insbef = document.getElementById('ca-viewsource');
 if(! insbef) return false;
 
 if( wgCanonicalNamespace == 'Citations' ){ 
 
  //Remove accesskeys etc from Citations tab
  var ct = document.getElementById('ca-nstab-citations');
  ct.removeAttribute('accesskey');
  ct.setAttribute('title',ct_title);
  
  //Reset discussion tab to point to Talk:
  var dt = document.getElementById('ca-talk');
  
  for(var i=0;i<dt.childNodes.length;i++){
   var anc = dt.childNodes[i];
   if(anc.nodeName.toUpperCase()=='A'){
    anc.setAttribute('href',wgArticlePath.replace("$1","Talk:"+safeTitle));
    lookup['Talk:'+wgTitle] = dt;
   }
  }
  if(dt.className) dt.className = dt.className.replace('new','');
  
  //Create main tab before citations tab
  addPortletLink('p-cactions',wgArticlePath.replace("$1",safeTitle),mt_caption,'ca-nstab-main',mt_title,null,ct)
  lookup[wgTitle] = document.getElementById('ca-nstab-main');
  
  //Move Citations tab to correct position
  var tabbar = ct.parentNode;
  tabbar.removeChild(ct);
  tabbar.insertBefore(ct,insbef);
  
 }else if( wgCanonicalNamespace == '' || wgCanonicalNamespace == 'Talk' ){
 
  addPortletLink('p-cactions',wgArticlePath.replace("$1",'Citations:'+safeTitle),ct_caption,'ca-nstab-citations',ct_title,null,insbef); 
  lookup['Citations:'+wgTitle]=document.getElementById('ca-nstab-citations');

 }else{ //Nothing to see here...
 
  return false;
 
 }
 
 //Now check for red pages
 var ajaxer = sajax_init_object();
 if(! ajaxer) return false;
 
 var url = wgScriptPath+ '/api.php?format=txt&action=query&prop=info&titles=';
 var spl = '';
 for(var page in lookup){
  url+=spl+encodeURIComponent(page);
  spl='|';
 }
 
 ajaxer.onreadystatechange = function(){
  if( ajaxer.readyState == 4 ){
   if( ajaxer.status == 200 ){
    var resps = ajaxer.responseText.split("Array\n");
    for(var i in resps){
     if(resps[i].indexOf('[missing]')>0 ){
      var start = resps[i].indexOf("[title] => ")+11;
      var end = resps[i].indexOf("\n",start);
      make_tab_red(lookup[resps[i].substr(start,end-start)]);
     }
    }
   }
  }
 }

 ajaxer.open("GET", url);
 ajaxer.send('');

 function make_tab_red(tab){

  tab.className = tab.className?'new':tab.className+' new';

  for( var i=0;i<tab.childNodes.length;i++ ){
   var lnk = tab.childNodes[i];  
   if(lnk.nodeName.toUpperCase() == 'A' ){
    var href = lnk.getAttribute('href');
    lnk.setAttribute('href',href+(href.indexOf('?')>0?'&':'?')+'action=edit');
   }
  }
 }
}

addOnloadHook( citations_tab );

/*</pre>
====Geonotice====
<pre>*/

if (wgPageName == "Special:Watchlist") //watchlist scripts
{
  importScriptURI('http://toolserver.org/~para/geoip.fcgi');
  addOnloadHook(function() { importScriptURI('http://en.wiktionary.org/w/index.php?title=MediaWiki:Geonotice.js&action=raw&ctype=text/javascript&maxage=3600'); });
}

/*</pre>

==URL Fixes==
<pre>*/

/**
 * doRedirect will redirect if a did you mean box is found, and create a 
 * "redirected from X" if a rdfrom is passed in the get parameters
 * The first half is an ugly workaround for Bugzilla:3339, :(
 * The second half is an ugly workaround for not having serverware support :(
**/

/*</pre>
===Did you mean ____ redirects===
<pre>*/

function doRedirect() {
 var dym = document.getElementById('did-you-mean')
 var wiktDYMfrom= window.location.href.replace(/^(.+[&\?]rdfrom=([^&]+).*|.*)?$/,"$2");
 var wiktRndLang= window.location.href.replace(/^(.+[&\?]rndLang=([^&]+).*|.*)?$/,"$2");

// REDIRECTED FROM
 if( window.location.href.indexOf('rdfrom=')!=-1 ) {
  var insertPosition= document.getElementById("siteSub");
  var div=document.createElement("div");
  if(insertPosition){
   div.setAttribute("id","contentSub");
   var tt=document.createElement('tt');
   var lnk =document.createElement('a');
   lnk.setAttribute("href",wgArticlePath.replace("$1",wiktDYMfrom)+ '?redirect=no');
   lnk.className="new"; //As they are redlinks
   lnk.appendChild(document.createTextNode(decodeURIComponent(wiktDYMfrom)));
   tt.appendChild(lnk);
   div.appendChild(document.createTextNode("(Auto-redirected from "));
   div.appendChild(tt);
   div.appendChild(document.createTextNode(")"));
   insertPosition.parentNode.insertBefore(div,insertPosition.nextSibling);
   } else {
    alert('No insertposition');
   }

// DID YOU MEAN
  }else{
   if( dym 
     && !window.location.href.match(/[&\?]redirect=no/)
     && (getCookie('WiktionaryDisableAutoRedirect') != 'true')
    ) {
   var target = dym.firstChild.title;
   var pagetitle = document.getElementsByTagName('h1')[0].firstChild.nodeValue;

   if( pagetitle != target 
     && pagetitle.toLowerCase().replace(/[^a-z]/g, "") == target.toLowerCase().replace(/[^a-z]/g, "")
     && pagetitle.search(/Editing /g) == -1
     && !(document.getElementById('contentSub') && document.getElementById('contentSub').innerHTML.indexOf("Redirected from")>=0) // does contentSub always exist
    ) {
    document.location = wgArticlePath.replace("$1",encodeURIComponent(target.replace(/\ /g, "_")))
             + '?rdfrom=' + encodeURIComponent(pagetitle.replace(/ /g,"_"));
   }
  }
 }

// Random page in a given language
 if( window.location.href.indexOf('rndLang=')!=-1 ) {
  var newloc = window.location.href;
  if (newloc.indexOf("#") != -1) {
   document.location = newloc.substring(0, newloc.indexOf('?rndLang=') );
  }
  var insertPosition= document.getElementById("siteSub");
  var div=document.createElement("div");
  if(insertPosition){
   div.setAttribute("id","contentSub");
   var tt = document.createElement('tt');
   var lnk = document.createElement('a');
   lnk.href = "http://connelm.homelinux.com/cgi-bin/randompage?lang=" + wiktRndLang ;
   lnk.appendChild( document.createTextNode(wiktRndLang) );
   tt.appendChild(lnk);
   var tt2=document.createElement('tt');
   var lnk2 =document.createElement('a');
   lnk2.href = "http://tools.wikimedia.de/~cmackenzie/rnd-wikt.html" ;
   lnk2.appendChild(document.createTextNode("Random"));
   tt2.appendChild(lnk2);
   div.appendChild( document.createTextNode("(") );
   div.appendChild(tt2);
   div.appendChild( document.createTextNode(" term in ") );
   div.appendChild(tt);
   div.appendChild(document.createTextNode(", described in English)"));
   insertPosition.parentNode.insertBefore(div,insertPosition.nextSibling);
   } else {
    alert('No insertposition');
   }
 }
}

addOnloadHook(doRedirect);

/*</pre>

===Fix Wikified section titles===
<pre>*/
addOnloadHook(function () {
 // {temp|template}
 if (/\.7B\.7Btemp\.7C(.*?)\.7D\.7D/.test(window.location.href)) {
  var url=window.location.href.replace(/\.7B\.7Btemp.7C/g, ".7B.7B");
  window.location = url;
 }
});

addOnloadHook(function () {
 if(wgAction != 'edit')
  return;
 if(! /[?&]section=\d/.test(window.location.href))
  return;
 var wpSummary = document.getElementById('wpSummary');
 if(! wpSummary)
  return;
 if(wpSummary.value.substr(0, 3) != '/* ')
  return;
 if(wpSummary.value.substr(wpSummary.value.length - 4) != ' */ ')
  return;
 wpSummary.value = wpSummary.value.replace(/\{\{temp(late)?\|/g, '{{');
});
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Junaidpv/test.js&oldid=25119" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്